آموزش حضوری در دانشگاه‌های ترکیه از امروز آغاز شد

🔻دانشجویان پس از دو سال آموزش از راه دور اینک با حضور در دانشگاه‌ها و با رعایت پروتکلهای بهداشتی به تحصیلات خود ادامه خواهند داد
دوره جدید تحصیلی با ترکیب آموزش (مجازی و حضوری) فعالیت خود را آغاز کرد

🔹دانشجویان می توانند ۴۰ درصد از هر درس را به صورت آموزش از راه دور انجام دهند
امتحانات به صورت حضوری برگزار خواهد شد

🔸فاصله گذاری اجتماعی، نظافت در کلاس‌ها، محوطه دانشگاه و اتاق‌های جلسات رعایت خواهد شد
🔹همه کارکنان و دانشجویان در طول مدت آموزش از ماسک استفاده خواهند کرد

آموزش حضوری در دانشگاه‌های ترکیه از امروز آغاز شد