اطلاعات راجع به بیمه افراد خارجی

افراد خارجی در کشور ترکیه به دو صورت بیمه می شوند:

بیمه خدمات درمانی که در سال حدود ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ لیر هزینه دارو و شامل خدمات درمانی می باشد.

  1. بیمه SGK که برای افرادی که کارمند رسمی می باشند امکانپذیر می باشد و شامل خدمات درمانی و خدمات بازنشستگی می باشد. این بیمه شامل خدمات از کارافتادگی و دیگر خدمات بیمه نیز می باشد.
  2. بیمه باکور که بیمه خویش فرما جهت مدیران شرکت و کارآفرینان می باشد.