بازیگر تئاتر، با گدایی 60 لیر در نیم ساعت به دست آورد

🔻حسین شن، بازیگر تئاتر 65 ساله در استان آدانای ترکیه، دست به آزمایشی اجتماعی زد.

🔹وی با پوشیدن لباس مبدل، خود را به شکل گدا در آورد و در خیابان‌های آدانا مشغول گدایی شد.

🔸این بازیگر پیشکسوت توانست در عرض نیم ساعت 60 لیر پول بدست بیاورد.

🔹شن، با پس دادن پول‌هایی که دریافت کرده بود به صاحبانشان گفت: گدایی دیگر تبدیل به یک شغل شده است. گدایان حرفه‌ای با احساسات مردم بازی می‌کنند./دها

بازیگر تئاتر، با گدایی 60 لیر در نیم ساعت به دست آورد