ترکیه کشوری اروپایی است یا آسیایی؟

ترکیه کشوری آسیایی است یا اروپایی؟ مسئله این است! سوالی بسیار جالب که همه ما جواب آن را میدانیم اما جواب هایی متفاوت و باید گفت از هر لحاظ شما درست فکر میکنید.