دومین فرزند سینم کوبال و کنان ایمیرزالی اوغلو به دنیا آمد

🔻سینم کوبال و کنان ایمیرزالی اوغلو، زوج بازیگر مشهور ترکیه، دومین فرزند خود را در آغوش گرفتند.

🔹دومین فرزند زوج مشهور حوالی ساعت 6 صبح به دنیا آمد.

🔸ایمیرزالی اوغلو و کوبال، نام لیلا را برای دومین فرزند خود انتخاب کرده اند.

🔹گفتنی است زوج مشهور د رسال 2016 در جزیره جوندا با هم ازدواج کرده بودند.

🔸کوبال و ایمیرزالی اوغلو سال گذشته نخستین فرزند خود لالین را در آغوش گرفته بودند.

🔹زوج مشهور در حال حاضر 2 فرزند دختر دارند./جاده

دومین فرزند سینم کوبال و کنان ایمیرزالی اوغلو به دنیا آمد