ریتوئیت و لایکهای خطرناک در ترکیه

🔻قانون جدید فضای مجازی در ترکیه به تصویب مجلس رسید.

🔹یکی از ماده های این قانون، مجازات زندان از یک تا سه سال را برای جرم «انتشار اخبار غیرواقعی» در نظر گرفته است.

🔸بر اساس این قانون، لایک و ریتوئیت کردن یک خبر نیز می تواند مصداق عمل مجرمانه تلقی شود.

🔹در این راستا، دادگستری کل ترکیه مجاز است اشخاصی که خبری غیر واقعی را لایک و یا ریتوئیت کرده باشند را نیز دستگیر کند.

🔸گفتنی است با توجه به این که نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی ترکیه از مصونیت قضایی برخوردارند، ریتوئیت و لایک جمله ای از آنها می تواند برای طرفدارانشان دردسر ساز شود، در حالی که منبع مطلب از برخورد قضایی در امان خواهد بود.

🔹تصویب این قانون، به شدت بر رفتار کاربران فضای مجازی ترکیه تاثیر خواهد گذاشت./جمهوریت

ریتوئیت و لایکهای خطرناک در ترکیه