شماره تلفن های ضروری در ترکیه

اداره برق (رفع مشکلات فوری) : 186 اورژانس : 112
مشکلات تلفن : 121 آتش نشانی : 110
آتش سوزی جنگل : 177 پلیس کمک رسانی : 155
مشاورسلامتی : 184 پلیس ترافیک : 154
اداره مهاجرت : 157 پلیس گردشگری : 02125274503
مشاور پزشکی : 113 پلیس ساحلی : 158

اداره گاز (رفع مشکلات فوری) :187

ژاندارما : 156
اداره آب (رفع مشکلات فوری) : 185
WWW.HAFTMEHR.COM