مهلت یک ساله یونسکو به ترکیه در مورد گزارش تبدیل ایاصوفیه به مسجد

🔻کمیته میراث جهانی یونسکو خواستار ارائه گزارش ترکیه درباره تغییر کاربری موزه‌های ایاصوفیه و کاریه به مسجد شد.

🔹سازمان یونسکو برای ارائه گزارش تغییر موزه‌های ایاصوفیه و کاریه به مسجد، تا اول فوریه 2022 به ترکیه فرصت داد.

🔸کمیته میراث جهانی یونسکو با اعلام نگرانی عمیق از تبدیل کاربری این دو موزه به مسجد خواستار توضیح ترکیه در این خصوص شد.

🔹تانژو بیلگیچ، سخنگوی وزیر امور خارجه ترکیه در این خصوص گفت: ایاصوفیه و کاریه جزو اموال ترکیه هستند و در راستای ارزش‌های دینی، فرهنگی و تاریخی به دقت محافظت می‌شوند.

🔸بیلگیچ افزود: دوبار حضور مشاوران یونسکو دراستانبول به دعوت ترکیه، نشانگر شفافیت ترکیه است./جمهوریت

مهلت یک ساله یونسکو به ترکیه در مورد گزارش تبدیل ایاصوفیه به مسجد