چرا ترکیه را انتخاب کنیم؟

هموراه یکی از نگرانیهای ایرانیان از آینده ترکیه بوده است. در اینجا 20 دلیل برای امیدواری به سیستم مدیریت حاکم ترکیه مشخص شده است: