رفتارها و شیوه‌های برقراری ارتباط اجتماعی خاص ترک‌ها را یاد یگیریم

🔸دست دادن و بوسیدن گونه همدیگر: در فرهنگ ترک مردم هنگام سلام و احوالپرسی و نیز هنگام خداحافظی در حالی که دست یکدیگر را گرفته‌اند، گونه همدیگر را می‌بوسند. صرف نظر از جنسیت، افراد می‌توانند بر اساس نزدیکی و ارتباطی که با یکدیگر دارند، همدیگر را در آغوش نیز بکشند. ممکن است هنگام سلام و احوالپرسی و نیز خداحافظی با یک ترک احتمال دارد که با این وضعیت روبرو شوید.

🔹بوسیدن دست: در فرهنگ ترک کوچکترها برای نشان دادن احترام و عشق خود به بزرگان دست آنها را می بوسند. اغلب کودکان و نوجوانان دست مادر، پدر، مادربزرگ و پدربزرگ خود و یا سایر بزرگان فامیل را به نشان ادای احترام و محبت می بوسند. بزرگان نیز برای نشان دادن عشق خود به کودکان، گونه‌های آنها را می‌بوسند.

تازه ترین اخبار