اطلاعات مسیرها و ایستگاه ها

اتوبوس های هاواتاش ترکیه

اتوبوس های هاواتاش ترکیه یکی از بهترین امکانات حمل و نقل مرسوم در کشور ترکیه که در اکثر استان های اصلی استانبول فعال هست اتوبوس های مخصوص فرودگاه است.